Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2

Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK"

Sellingerstraat 75, 9561 TA Ter Apel

Welkom in "DE ARK"Wie zijn wij ?
Wie zijn wij?
Stichting "De Ark" is ontstaan op 21 februari 1991 als een interkerkelijk orgaan, die adverteert en bekend staat als Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK" en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41015081. Bij de belastingdienst is zij bekend onder nummer 8020 95 136 (RSIN). Zij is niet verbonden aan enige kerkelijke denominatie, al is zij voortgekomen uit de Baptistengemeente Ter Apel, en is Schriftgetrouw en verlangt er naar om mensen uit alle denominaties geestelijk te vormen vanuit het onfeilbaar Woord van God: de Bijbel. De gasten zullen naast deze geestelijke vorming ook een volledige verzorging ontvangen, zoals dit gewoon is in de horecabranche. Daarnaast is zij vergroeit en groeit zij toe naar een volledige versmelting met Pastoraal Centrum SARON en deelt zij het verlangen met haar, om mensen in allerlei zorg te ondersteunen, te bemoedigen en op basis van Gods Woord ook verder te helpen in dit leven. Verder stelt zij zich ten doel het pand dat zij bezit goed te onderhouden, zoals het Godvrezende rentmeesters betaamt. De Ark is gehuisvest op Sellingerstraat 75; 9561 TA Ter Apel en is bereikbaar per mail: ccc-de-ark@solcon.nl en per telefoon: 0599-582984.

De bestuursleden zijn interkerkelijk en actief betrokken bij hun eigen kerkelijke gemeenschap.
De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
Naam bestuurslid Functie Adres PC Woonplaats
Wesselien de Jong Voorzitter Zuid Rekkenseweg 15 7157 BL Rekken
Sietze v.d. Veen Lid Dullgarten 42 DE 49762 Walchum (D)
Adi Hoogeboom Secretaris Vliegveldweg 229 7524 PT Enschede
Herman Roelfsema Penningmeester Fehnring 10 DE 49762 Lathen (D)

Doel en beleid
Stichting "De Ark" is ontstaan op 21 februari 1991 als een interkerkelijk orgaan, die adverteert en bekend staat als Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK". Zij is niet verbonden aan enige kerkelijke denominatie, is Schriftgetrouw en verlangt er naar om mensen uit alle denominaties geestelijk te vormen vanuit het onfeilbaar Woord van God: de Bijbel. Daarnaast is zij vergroeit en groeit zij toe naar een volledige versmelting met Pastoraal Centrum SARON en deelt zij het verlangen met haar, om mensen in allerlei zorg te ondersteunen, te bemoedigen en op basis van Gods Woord ook verder te helpen in dit leven en te komen tot herstel.
Doel:
De Stichting heeft ten doel voorwaarden te scheppen en diensten te verlenen om met de haar ter beschikking staande middelen aan mensen de mogelijkheid te bieden tot geestelijke vorming, opbouw en geestelijk herstel, zodat men op sociaal en maatschappelijk vlak naar behoren kan functioneren.
Werkzaamheden :
Bovenstaand doel wordt verwezenlijkt:
 • In de conferenties: vakantieweken, studieweken, bemoedigweken, bezinweken, vrouwenconferenties, vriendenweken en christelijke feesten, die zij uitschrijft en deze door middel van een jaarprogramma aan vorige bezoekers toe te zenden
 • door middel van deze website
 • door middel van advertenties, landelijk bekend te maakt, zodat ingeschreven kan worden op deze conferenties. Men kan door middel van deze website, per mail of telefonisch inschrijven voor een conferentie naar keuze.
 • Door het verlenen van basispastoraat aan de bezoekers van een conferentie, vakantieweek of studieweek of via de zorgvraag van medegelovigen. Het initiatief hiertoe vindt plaats vanuit de bezoeker/zorggast zelf.
 • Door haar gebouw ter beschikking te stellen, met haar gastenverzorging, aan christelijke organisaties, kerken of instanties, die haar doel onderschrijven en willen verwezenlijken tijdens hun verblijf en instemmen met haar geloofsbelijdenis.
 • Door haar vriendenbrief ééns per kwartaal te verspreiden aan de daarvoor ingeschreven belangstellenden.
Een normale dagindeling in ons centrum, ziet er als volgt uit:
 • 08.30 uur Ontbijt (wordt geopend met gebed en op verschillende wijze afgesloten)
 • 10.00 uur Koffie/thee
 • 12.30 uur Diner (wordt geopend met gebed en op verschillende wijze afgesloten)
 • 15.30 uur Koffie/thee
 • 17.30 uur Broodmaaltijd (geopend met gebed en op verschillende wijze afgesloten)
 • 20.00 uur Koffie/thee
 • 20.30 uur Dagsluiting (zang, gebed en Bijbel-overdenking).
Gedurende de dag worden er ook wel activiteiten ondernomen, zoals een boswandeling, bezichtiging, spelen of culturele activiteit. Ook is er de mogelijkheid om een pastoraal gesprek aan te vragen bij de Locatiemanager en/of Pastoraal therapeut. Voor ontspanning is er een mooie, plantenrijke binnenplaats aangelegd met zit- en ontspanningsmogelijkheden.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd daar 2 fulltime medewerkers, één parttime medewerkster; te weten:
Jan Hendrik Meinema Locatiemanager Sellingerstraat 75 9561 TA Ter Apel
Jan Boelhouwers Past.therapeut / Laan v.h. Kwekebos 107 7823 CG Emmen
Soc. Pedagogisch werker
Linda Alting begel. Receptioniste / 1e Kruisdiep OZ 29 7831 BA Nw Weerdingen
Adm. medewerkster
Zij worden hierin ondersteund door een korps van vrijwilligers.
Wijze waarop de Stichting haar inkomsten wil verwerven:
 • Door de inkomsten van de bezoekers van één van de conferenties, die altijd all-in zijn en gepaard gaat met het verhuren van een kamer binnen ons centrum.
 • Door vergoedingen voor de door haar verleende pastorale zorg aan de gasten.
 • Door secundaire inkomsten uit verkopen van opgenomen CD, CD, DVD, boeken, kaarten, linnenpakketten, het opmaken van bedden e.d.
 • Door de inkomsten van Christelijke groepen (ook altijd all-in).
 • Door giften, legaten en erfstellingen.
 • Door vergoedingen voor overige verrichte diensten.
 • Op andere wijze verkregen baten.
Wijze waarop de Stichting het vermogen zal beheren, besteden en uitkeren:
De Stichting zal haar vermogen aanwenden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting, die zij wil verwezenlijken binnen het gebouw: Christelijk Conferentie Centrum "DE ARK". Jaarlijks zal hier door middel van de jaarstukken verantwoording over worden afgelegd, hetgeen gecontroleerd zal worden door een accountantsbureau. Bij ontbinding van de Stichting zal haar vermogen worden bestemd aan de Baptistengemeente Ter Apel, in overeenstemming met haar statuten. Verder draagt zij haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de lonen van de werknemers. Ook deze lonen zijn in het jaarverslag vastgelegd en in te zien (zie verder in deze ANBI-verklaring).

Geloofsbelijdenis
Zij gelooft dat:
 • God is Eén en te onderscheiden in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
 • God is soeverein in de schepping, de openbaring, de verlossing, het oordeel en de uiteindelijke heerlijkheid op de nieuwe hemel en aarde.
Zij gelooft dat de Bijbel:
 • Door God is geïnspireerd en volledig betrouwbaar.
 • De hoogste autoriteit is voor alle zaken, betreffende geloof en levenswandel.
 • Als geschreven Woord van God volkomen is, zodat er geen nieuwe openbaringen aan toegevoegd kunnen worden.
Zij geloof dat de mens:
 • Geschapen is door God en vanaf de zondeval zondig en schuldig staat tegenover Hem.
 • Door eigen werk niets kan verrichten dat hem in de ogen van God ook maar voor een gering deel aanvaardbaar zal maken.
 • Alleen door genade, door het volbrachte werk van Christus aan het kruishout, gerechtvaardigd en geheiligd kan leven met God tot in eeuwigheid.
Zij gelooft dat:
 • De verzoening tussen God en de mens eens en voor altijd is geschied door het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus, Gods Zoon.
 • De mens de verzoening alleen deelachtig kan worden door genade, door in geloof het vertrouwen op Jezus Christus te stellen onder belijdenis van zonde en schuld.
 • De verlossing van zonden in het leven van elke dag gestalte moet krijgen door heiligmaking.
Zij geloof dat de Heilige Geest:
 • Overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel.
 • Werkt aan de harten der mensen om het ware geloof op te wekken en voort te brengen en de mens wedergeboren te laten worden.
 • Bij de wedergeboorte het hart van de mens tot Zijn woning maakt, zodat deze een nieuwe schepping wordt; een kind van God.
 • Bij de wedergeboorte de mens plaatst in groter verband: de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.
Zij gelooft dat:
 • Christus nadat Hij Zijn werk op aarde had gedaan, is opgevaren naar de hemel, vanwaar Hij terug zal komen om Zijn gemeente tot Zich te nemen in heerlijkheid.
 • Christenen deze verwachting levend moeten houden en blijvend uitzien naar de ontmoeting met hun Verlosser.

Algemene informatie
Bij Stichting "De Ark" kunt u terecht voor:
 • Conferentie, zoals op deze website staan vermeld, zoals:
 • Vriendenweken
 • Vrouwenconferenties
 • Bemoedigweken
 • Christelijke Feestdagen
 • Fietsweek en Wandelmidweken
 • Pastorale midweken
 • tudie- en Themaweken
 • Week van rust en toewijding
 • Eénoudergezinsweekend
 • Voorjaars- en najaarsweek
 • Het houden van een ééndaagse of meerdaagse bijeenkomsten vanuit een kerk, christelijke instantie en/of organisatie, die onze doelstelling onderschrijft.
 • Pastorale gesprekken, Pastoraal verblijf met begeleiding in een:
  • Herstelarrangement
  • Time-Out arrangement
  • Zorgarrangement
  • Begeleid wonen in een begeleid wonen project.
Verantwoording:
Stichting "De Ark" staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41015081.
Financiële verantwoording, Exploitatierekening 2015:
DEBET CREDIT
Inkomsten uit Gasten€ 88.696,00Kosten logies/accomodatie€ 20.909,00
Ontvangen Giften€ 58.742,00Huisvesting€ 33.052,00
Overige Inkomsten€   1.662,00Bureaukosten€   5.118,00
Publiciteit en reklame€   5.265,00
Kosten medewerkers€ 74.823,00
Algemene kosten€   1.102,00
Afschrijvingen (inventaris e.d.)€   3.704,00
Saldo winst€   5.127,00
TOTAAL€ 149.100,00TOTAAL€ 149.100,00

In vergelijking met 2013 (verlies € 2.326,00) en 2014 (verlies € 15.810,00) is er over 2015 een winst geboekt van € 5.127,00), ondanks het afgenomen aantal overnachtingen.
Dit voornamelijk door bezuiniging op de publicatiekosten door het inzetten van kosteloze reclame (internet ed.).
In 2015 hebben we in totaal 1.676 overnachtingen gehad in ons gebouw, tegen 1.757 overnachtingen in 2014 en 2.009 overnachtingen in 2013
Ook voor 2016 hebben we nog een terugval begroot, maar voor 2017 weer een lichte stijging in het aantal totaalovernachtingen. Dit voornamelijk omdat we een groei in pastorale overnachtingen verwachten.
Overnachtingen :
2012 2013 2014 2015 2016
2.153 2.009 1.757 1.676 ?

De kostenpost 'kosten medewerkers' is als volgt opgebouwd:
Salarissen van de 2 fulltime medewerkers € 42.635,00
Belastingen en sociale lasten € 33.143,00
Pensioenpremies e.a. €   5.486,00
Diensten/reiskosten derden €   1.526,00
Sponsors/bijdragen lonen € 12.045,00
Totale kosten medewerkers € 74.823,00

Balans in € per 31 december 2015
Vaste ActivaPassiva
Onroerende zaken400.000 Eigen Vermogen
Inventaris en inrichting14.915Stichtingskapitaal15.223
414.915Schenking BGTA gebouw "De Ark"400.000
Vlottende ActivaExploitatie saldo5.127
Voorraden2.700420.350
Vorderingen en overlopende activa4.936Voorzieningen36.982 36.982
Liquide middelen41.567Langlopende Schulden00
49.203Kortlopende Schulden
Te Betalen Kosten6.7866.786
TOTALE ACTIVA464.118464.118TOTALE PASSIVA464.118464.118

Tot op heden is het getuigenis van het bestuur, dat God in al onze behoeften, naar Zijn rijkdom, heerlijk heeft voorzien in Christus Jezus, de HEER, die wij dienen.